Top

Regulamin promocji „Kup produkty za minimum 100 zł, aby otrzymać produkt za min. 37złzł”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zrób zakupy za min. 100zł i otrzymaj prezent” jest Luxury Hair & Cosmetics Group Sp. z o.o., ul. Kormoranów 40, 40-528 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000780192, NIP: 9542803349, REGON: 383011337, będący właścicielem marki La Biosthetique Polska, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.labiosthetique.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 17.10.2020 godz. 15:00 do 31.11.2020 godz. 23:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:
 3. a) sklep internetowy www.labiosthetique.pl.
 4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, zrobi zakupy za minimum 100zł na stronie sklepu internetowego wspomnianego w pkt. 2, otrzyma produkt marki La Biosthetique – Szampon z serii Dry Hair o pojemności 100zml. Przy zakupach powyżej 150zł na stronie sklepu internetowego wspomnianego w pkt. 2, Klient otrzyma produkty marki La Biosthetique – Szampon z serii Dry Hair o pojemności 100ml oraz Odżywkę z serii Dry Hair o pojemności 50ml.
 5. Promocją objęte są wszystkie produkty marki La Biosthetique, oferowane przez Organizatora w sklepie internetowym www.labiosthetique.pl.
 6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do otrzymania produktu La Biosthetique LIP, za pośrednictwem sklepu internetowego www.labiosthetique.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na produkty Organizatora, na kwotę co najmniej 100 zł. Po wykonaniu powyższych czynności Organizator dołączy do zamówienia dany produkt. W ramach jednego zamówienia, Klient będzie mógł skorzystać z jednej Promocji. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.labiosthetique.pl.
 7. Wskazana w § 2 ust. 4 kwota nie obejmuje kosztów dostawy zakupionych produktów.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.labiosthetique.pl/…. 2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.labiosthetique.pl, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu oraz otrzymanych od Organizatora w ramach tej Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.labiosthetique.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.labiosthetique.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy