Brak produktów w koszyku

Top

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM INSTAGRAM

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promująca salony fryzjerskie La Biosthetique oraz usługi profesjonalne na kręcone włosy z wykorzystaniem produktów z serii Curl marki La Biosthetique (dalej jako: „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
 2. Organizatorem jest Luxury Hair & Cosmetics Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-528) przy ulicy Kormoranów 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780192, NIP: 9542803349.
 3. Organizator informuje, że Akcja nie jest konkursem, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.
 4. Akcja jest otwarta dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które są związane z Organizatorem Umową Partnerstwa w zakresie organizacji sprzedaży w ramach Salonu Partnerskiego preparatów marki La Biosthetique będących w aktualnej ofercie Organizatora oraz wykorzystywania przedmiotowych Preparatów celem świadczenia przez usług fryzjerskich.
 5. Informacje na temat Akcji oraz treść Regulaminu znajdują się na profilu Organizatora prowadzonym w ramach internetowego serwisu Instagram dostępnego pod adresem www.instagram.com/labiosthetiquepolska/ (dalej jako: „Serwis”).
 6. Akcja promocyjna trwać będzie od 15 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 7. Organizator przyrzeka obdarować przyrzeczonymi prezentami 3 osoby (posiadające zweryfikowane, spersonalizowane oraz prawdziwe konta w Serwisie zawierające autentyczne dane), które w okresie od 15 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 udostępnią w Serwisie post konkursowy, tj. zdjęcia PRZED & PO, na którym klientka Salonu będzie widoczna przed oraz po wykonanej usłudze z użyciem produktów z serii CURL wraz ze zdjęciem samych produktów, przy czym na zdjęciu PRZED & PO musi być widoczna klientka z kręconymi włosami. Zdjęcia powinny być zrobione w salonie uczestnika konkursu oraz oznaczone hashtagiem #labiofamily i profilem Organizatora @labiosthetiquepolska. Post konkursowy powinien oznaczać profil Organizatora @labiosthetiquepolska w treści i zawierać następujące hastagi: #zakreconykonkurs #labiofamily #salonlabio #curl #kreconewlosy
 8. Prezentami, o których mowa w ustępie poprzedzającym są:
  1. Za zajęcie 1 (pierwszego) miejsca 1 – suszarka Revolution 2.2i Voucher  o wartości 1.390,00 zł;
  2. Za zajęcie 2 (drugiego) oraz 3 (trzeciego) miejsca – suszarka Easy Power 2.0i. o wartości 539,00 zł.

  Uczestnik nie może żądać wymiany Prezentu na inną nagrodę, w tym w szczególności nagrodę pieniężną.

 9. Jeden uczestnik może w ramach Akcji Promocyjnej zamieści kilka postów konkursowych (zdjęć), jednakże może otrzymać tylko jedno wyróżnienie w konkursie i tym samym jedną nagrodę.
 10. Organizator może wykluczyć z Konkursu uczestnika, który wykonując zadania konkursowe narusza prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik Akcji albo postępuje w sposób sprzeczny z Regulaminem
 11. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
  1. Romina Grieger-Bramkamp r.grieger-bramkamp@lh-cg.pl;
  2. Emilia Skubisz emiliaskubisz@poczta.onet.pl;
  3. Maciej Wróblewski teamwroblewski@gmail.com;
  4. Andrzej Majer andrzejmajer.asf@gmail.com.
 12. Komisja Konkursowa oceniać będzie realizację Zadania Konkursowego pod względem: oryginalności i kreatywności stylizacji oraz techniki wykonanego zabiegu fryzjerskiego ukazanego na zdjęciu, o którym mowa w ust. 7, uwzględni również ilość polubień opublikowanych postów konkursowych.
 13. Spośród zdjęć Komisja Konkursowa wyłoni Laureata, wskazując cechy decydujące o wyborze i decydując także o rozdysponowaniu Prezentów.
 14. W celu poinformowania o przyznaniu Prezentu, Organizator za pośrednictwem własnego Fanpage’a na Instagramie napisze komentarz pod postem konkursowym z prośbą o kontakt ze strony Laureata za pomocą wiadomości prywatnej w aplikacji Instagram, w odpowiedzi na kontakt Organizator wyśle wiadomość o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Wiadomość ta nie stanowi w szczególności informacji handlowej. W przypadku niemożności wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim (zablokowania takiej opcji w ustawieniach komunikatora Instagram) osoba ta utraci uprawnienie do otrzymania Prezentu, a Organizator skontaktuje się z kolejną osobą, wskazaną zgodnie z kryteriami opisanymi w ust. 6 powyżej i to jej zostanie przyznany Prezent.
 15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Akcję. Wszelkie pytania, komentarze oraz   skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane do właścicieli lub administratorów Serwisu.
 16. W celu otrzymania Prezentu, osoby, które otrzymały wiadomość, o której mowa w ust. 14 powyżej muszą podać w odpowiedzi na nią dane osobowe niezbędne do przesłania Prezentu zgodnie z treścią otrzymanej informacji (określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu), w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania w terminie określonym powyżej, osoba spełniająca kryteria o których mowa w ust. 9 powyżej będzie pozbawiona prawa do otrzymania Prezentu i powoduje to wygaśnięcie wszelkich jej roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i wszelkich ewentualnych roszczeń wobec Organizatora. Gdy w ww. terminie, Organizatorowi nie zostaną przekazane wszystkie wymagane dane niezbędne do wydania Prezentu osoba ta zostanie pozbawiona prawa do otrzymania Prezentu, a Organizator skontaktuje się z kolejną wskazaną przez Komisję Konkursową osobą i to ona będzie uprawniona do otrzymania Prezentu.
 17. Prezenty zostaną wysłane w terminie do 15 stycznia 2021 r. na adres wskazany w wiadomości, o której mowa w ust. 16 powyżej.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych przekazywanych przez osoby spełniające kryteria do uzyskania Prezentu, o których mowa w ust. 6, w tym za brak możliwości skontaktowania się z nimi lub przekazania Prezentów, z przyczyn leżących po ich stronie, w szczególności, jeżeli nie podały prawidłowego lub prawdziwego adresu, na który ma zostać wysłany Prezent lub nie przekazały danych wskazanych w Regulaminie lub gdy podane dane są niepełne lub nieaktualne.

§ 2. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora, tj. 40-528 Katowice, ul. Kormoranów 40, z dopiskiem „Konkurs na FB”, w terminie do 14 dni od dnia poinformowania o spełnieniu kryteriów otrzymania Prezentu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację oraz adres, na który ma zostać odesłana odpowiedź Organizatora, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi zgłaszającego reklamację listownie.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub pozostające w związku z organizacją Akcji będą rozwiązywane polubownie w drodze negocjacji. Spory nierozwiązane w drodze czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niezależnie od postanowień Regulaminu Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
  1. usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
  2. usprawnienie zasad prowadzenia Akcji promocyjnej;
  3. wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Akcji promocyjnej;
  4. zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
  5. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin.
 2. Złożone przez Organizatora przyrzeczenie publiczne może zostać odwołane.
 3. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć podstawowych zobowiązań Organizatora, w tym w szczególności zobowiązania do wydania Prezentów ani nie może wpływać na prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.

Załącznik nr 1:

Wiadomość Organizatora do osoby, której przyznano Prezent. Cześć!
Mamy przyjemność poinformowania Cię, że Komisja Konkursowa uznała Twoje zdjęcie konkursowe z dnia   roku za najlepsze spośród wszystkich biorących udział w Akcji. Przysługuje Ci zatem Prezent zgodnie z § 1 ust. 8 Regulaminu.
Jeśli chcesz go otrzymać, prosimy o wysłanie nam danych teleadresowych:

 1. pełne imię i nazwisko
 2. adres wysyłki (wraz z kodem pocztowym i miastem)
 3. numer telefonu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące akcji czy przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami na Facebooku lub poprzez formularz kontaktowy na naszej oficjalnej stronie. Tam też znajdziesz regulamin:

Pozdrawiamy!

Luxury Hair & Cosmetics Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-528) przy ulicy Kormoranów 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780192, NIP: 9542803349 zgodnie z regulaminem Akcji promocyjnej dostępnym pod adresem:                                                                                               , moich następujących danych osobowych:
(imię),              (nazwisko),               (ulica),               (numer domu i mieszkania),               (kod), (miasto),                           (nr telefonu) w celu wydania mi prezentu".

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Luxury Hair & Cosmetics Group Sp. z o.o. (dalej w tym paragrafie nazywana “Administratorem”).
 2. Administrator   wyznaczył   Inspektora   Ochrony   Danych,  z   którym   Uczestnicy  mogą   się kontaktować w związku z realizacją swoich praw związanych z ochroną danych osobowych. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych prosimy o wysłanie emaila na adres.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji postanowień Regulaminu, w tym m.in. w celu potwierdzenia poprawności Podanych przez Panią/Pana danych, realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej, realizacji obowiązku wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz w innych celach wskazanych w Regulaminie oraz na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a) RODO, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora obejmuje m.in.: nick, którym posługuje się Uczestnik na serwisie społecznościowym Facebook/ imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji Regulaminu. Administrator informuje, iż dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom   świadczącym usługi wsparcia   IT   Administratora   oraz   dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne,
  3. kancelariom   prawniczym   świadczącym   usługi    doradztwa   prawnego   i    zastępstwa procesowego,
  4. pracownikom i współpracownikom Administratora.
 6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą powierzone do przetwarzania podmiotowi trzeciemu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Akcji promocyjnej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z terminów wynikających z przepisów księgowych i podatkowych, czyli przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Akcja promocyjna się zakończyła.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, które będą następnie przetwarzane w powyżej wskazanych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Prezentów.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
0

Reset Password