Top

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM INSTAGRAM

 • 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja dla klienta detalicznego.
  2. Organizatorem jest Luxury Hair & Cosmetics Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-528) przy ulicy Kormoranów 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780192, NIP: 9542803349.
  3. Organizator informuje, że Akcja nie jest konkursem, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.
  4. Akcja jest otwarta dla wszystkich osób posiadających konto w Serwisie.
  5. Informacje na temat Akcji oraz treść Regulaminu znajdują się na profilu Organizatora prowadzonym w ramach internetowego serwisu Instagram dostępnego pod adresem www.instagram.com/labiosthetiquepolska/ (zwanych dalej jako: „Serwis”) oraz stronie internetowej labiosthetique.pl.
  6. Akcja promocyjna trwać będzie od 16.05.2022 r. do dnia 26.05.2022 roku.
  7. Organizator przyrzeka obdarować przyrzeczonymi prezentami 3 osoby (posiadające zweryfikowane, spersonalizowane oraz prawdziwe konto w Serwisie zawierające autentyczne dane), które w okresie od 16 maja 2022 r. do dnia 26 maja 2022 roku udostępnią w Serwisie Instagram na swojej tablicy post konkursowy, oznaczony profilem Organizatora @labiosthetiquepolska. Pod postem konkursowym uczestnik musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Za co najbardziej podziwiasz swoją mamę?” oraz oznaczyć osobę do wspólnej zabawy.
  8. W konkursie zostaną wyłonieni trzej Laureaci, którzy otrzymają nagrodę w postaci:
   • Za zajęcie 1 (pierwszego) miejsca – Anti – age Serum Revitalisant 30ml, Anti – age Shampooing Activ 200ml, Anti – age Patch Gel Liftant 10 par.
   • Za zajęcie 2 (drugiego) miejsca – Anti – age Shampooing Activ 200ml, Anti – age Patch Gel Liftant 10 par.
   • Za zajęcie 3 (trzeciego) miejsca – Anti – age Shampooing Activ 200ml, Anti – age Patch Gel Liftant 10 par.
  9. Jeden uczestnik może w ramach Akcji Promocyjnej zamieści jeden post konkursowy.
  10. Uczestnik nie może żądać wymiany Prezentu na inną nagrodę, w tym w szczególności nagrodę pieniężną.
  11. Organizator może wykluczyć z Konkursu uczestnika, który wykonując zadania konkursowe narusza prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik Akcji albo postępuje w sposób sprzeczny z Regulaminem.
  12. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
  13. Komisja Konkursowa oceniać będzie realizację Zadania Konkursowego pod względem kreatywności.
  14. W celu poinformowania o przyznaniu Prezentu, Organizator za pośrednictwem własnego Fanpage’a na Instagramie napisze komentarz pod postem konkursowym z prośbą o kontakt ze strony Laureata za pomocą wiadomości prywatnej w aplikacji Instagram, w odpowiedzi na kontakt Organizator wyśle wiadomość o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Wiadomość ta nie stanowi w szczególności informacji handlowej. W przypadku niemożności wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim (zablokowania takiej opcji w ustawieniach komunikatora Instagram) osoba ta utraci uprawnienie do otrzymania Prezentu, a Organizator skontaktuje się z kolejną osobą, wskazaną zgodnie z kryteriami opisanymi w ust. 6 powyżej i to jej zostanie przyznany Prezent.
  15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Akcję. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane do właścicieli lub administratorów Serwisu.
  16. W celu otrzymania Prezentu, osoby, które otrzymały wiadomość, o której mowa w ust. 14 powyżej muszą podać w odpowiedzi na nią dane osobowe niezbędne do przesłania Prezentu
   zgodnie z treścią otrzymanej informacji (określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu), w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania w terminie określonym powyżej, osoba spełniająca kryteria o których mowa w ust. 9 powyżej będzie pozbawiona prawa do otrzymania Prezentu i powoduje to wygaśnięcie wszelkich jej roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i wszelkich ewentualnych roszczeń wobec Organizatora. Gdy w ww. terminie, Organizatorowi nie zostaną przekazane wszystkie wymagane dane niezbędne do wydania Prezentu osoba ta zostanie pozbawiona prawa do otrzymania Prezentu, a Organizator skontaktuje się z kolejną wskazaną przez Komisję Konkursową osobą i to ona będzie uprawniona do otrzymania Prezentu.
  17. Prezenty zostaną wysłane w terminie do 03 czerwca 2022 roku na adres wskazany w wiadomości, o której mowa w ust. 16 powyżej.
  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych przekazywanych przez osoby spełniające kryteria do uzyskania Prezentu, o których mowa w ust. 6, w tym za brak możliwości skontaktowania się z nimi lub przekazania Prezentów, z przyczyn leżących po ich stronie, w szczególności, jeżeli nie podały prawidłowego lub prawdziwego adresu, na który ma zostać wysłany Prezent lub nie przekazały danych wskazanych w Regulaminie lub gdy podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  • 2. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje, związane z Akcją mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora, tj. 40-528 Katowice, ul. Kormoranów 40, z dopiskiem „Konkurs na Instagram”, w terminie do 14 dni od dnia poinformowania o spełnieniu kryteriów otrzymania Prezentu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację oraz adres, na który ma zostać odesłana odpowiedź Organizatora, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
  4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi zgłaszającego reklamację listownie.
  5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.
  6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub pozostające w związku z organizacją Akcji będą rozwiązywane polubownie w drodze negocjacji. Spory nierozwiązane w drodze czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego.
  • 3. Postanowienia końcowe
  1. Niezależnie od postanowień Regulaminu Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może być:
   • usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
   • usprawnienie zasad prowadzenia Akcji promocyjnej;
   • wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Akcji promocyjnej;
   • zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
   • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Regulamin.
  2. Złożone przez Organizatora przyrzeczenie publiczne może zostać odwołane.
  3. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć podstawowych zobowiązań Organizatora, w tym w szczególności zobowiązania do wydania Prezentów ani nie może wpływać na prawa nabyte przed zmianą Regulaminu.